بسم الله الرحمن الرحيم

26 Ocak 2009 Pazartesi

İBNİ TEYMİYYE-8.CİLT

بســـم الله الرحمن الرحيم

"(İyi bilinmelidir ki) Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülecek de değildirler. Onlar, iman edip (gerektiği gibi Allah'tan) sakınanlardır.Onlara dünya hayatında da, ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur. " (Yunus Suresi: 62,63,64)

Düşmanlarım bana ne yapabilirler ki;ben cennetimi ve gülistanımı yüreğimde taşıyorum,nereye gitsem sürekli benimle birliktedir;benden bir an olsun ayrılmaz.Benim hapsedilmem halvet,öldürülmem şehadet,sürgün edilmemse seyahattir.(İbni Teymiyye)

2-11.Fasıl-Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.ayeti

4-13.Fasıl-Çünkü olması, Sonradan olmasını (hadis oluşunu) gerektirir ki, bu söz terkedilmiştir. sözüne cevap

5-14.Fasıl-Allah kulun seçeceğini bilir ve seçilecek olan kaderde yazılıdır... sözüne cevap

6-15.Fasıl-Eğer cebir doğruysa, kul zorlanmıştır demektir. Sana göre de zorlanan mazurdur, sözüne cevap

7-16.Fasıl-Allah’ın yolunu izleyen bazı kimseler

8-17.Fasıl-Çalışmanın bazısı vaciptir,bir kısmı da müstahaptır

9-18.Fasıl-Peygamberler ve veliler rızık talep etmemişlerdir, şeklindeki söze cevap

10-19.Fasıl:Rızık kavramıyla iki şey kast edilir

11-1.Fasıl:Adem ile Musa’nın kıssasının doğrusu şudur

12-2.Fasıl-Adem, Musa’ya karşı daha üstün bir kanıt ortaya koymuştur

13-3.Fasıl-Tevhide gerçek anlamda şahitlik etmek

14-4.Fasıl-Kulların, Allah’ın emrettiklerini yapmakla ve yasakladıklarından kaçınmakla yükümlü oldukları

15-5.Fasıl -Bu ümmetin selef kuşağının ve imamların üzerinde birleştikleri husus

16-6.Fasıl-Ümmetin selef kuşağı ve imamların ittifak ettikleri görüşlerden bazıları

17-7.Fasıl-Kulun işlediği fiillere güç yetirmesi

18-8.Fasıl-Allah’ın kulu irade etmeye zorlaması

19-9.Fasıl-Kulun gerçek anlamda fail olmadığını söyleyenler

20-Adem günah işlemedi diyen kimse

21-Adem, günah işlemesine kaderi gerekçe göstermemiştir

22-Adem ile Musa'nın tartışması

23-Adem'in Musa'ya karşı kanıtı

24-Adem ve Musa'nın tartışması

25-Akılca güzellik ve çirkinlik meselesi

26-Aklın Güzel Ve Çirkin Görmesi

27-Allah'a eksiklik yakıştıranlara birkaç cevap

28-Allah'ın Ademoğullarına nimeti

29-Allah'ın ezelde ve ebedde kadir oluşu

30-Allah'ın Fiillerinin İlletleri

31-Allah'ın harekete yatkınlık niteliği

32-Allah'ın hikmetini bilme

33-Allah'ın hükmü: Yaratma ve emretme

34-Allah'ın kudretinin her şeyi kapsaması

35-Allah'ın kudretinin kapsamına her şey girer

36-Allah'ın rahmeti kendine hak kılması

37-Kaderiyecilere göre insanın iradesi

38-KADERİYECİLERİN SINIFLARI

39-KADERİYECİLERİN SINIFLARI

40-Kaderiye'nin çeşitleri ve birbirlerine ters düşünceleri

41-Kader konusunda Cumhurun görüşü

42-Kader konusunda diğer görüşler

43-Kader konusunda Mutezile’nin görüşü

44-Kader konusunda sufilerin görüşleri

45-Kader konusunda yanılanlar

46-Kader önceden tespit edilmiş mi ?

47-Kader, sevgi ve iradede Cebriye ve Kaderiye'nin görüşü

48-Kadim ve sonradan olma varlık

49-Kaza, kader, hikmet ve ta’lil hakkında söylenenlerin en sağlamı

50-KAZA, KADER VE HİKMET

51-Kaza, Kader Ve İrade

52-Kelamcıların görüşü

53-Kelam ilminin derinliklerine dalan ehl-i İslâm'ın görüşü

54-Kişinin işlediği günahın Allah tarafından yapılması

55-Kötülüklerin en büyüğü Allah'ı inkar etmektir

56-Kötülük nefistendir

57-Kubh ve hüsün konusunda insanların üç gruba ayrılması

58-Kudret-fill ilişkisi

59-Kul gerçek fail mi?

60-Kul ile Allah arasında benzerlik kurmak

61-Kulların fiillerinde cumhurun görüşü

62-Kulların fiillerinin daha önceden takdir edilmesi

63-Kulların Fiillerinin Kadim Veya Yaratılmış Olduğu

64-Kulun dilemesi Allah'ın dilemesine bağlıdır

65-Kulun fiil üzerine etkisi

66-Kulun günahından başka bir şeyden korkmaması sözünün izahı

67-KULUN İHTİYARÎ FİİLLERİ

68-Kulun İradesi

69-Kulun istemesi hidayete sebep olur

70-Kulun kadere iman etme gerekliliği

71-Kulun kudreti ve kazancı

72-Kulun Rabbinden Başkasına Umut Bağlamaması

73-Kulun Rabbinden başkasına umut bağlamaması sözünün izahı

74-Kulun Yapabilirliği

75-Sebeplerin en büyüğü dua ve tevekküldür

76-Sebeplerin oluşu ve müsebbeblere bağlanması

77-Sebeplerin varoluşu

78-Selefi görüşe göre kul gerçek bir faildir

79-Selefilerin Kaderiye ve Cebriye görüşünü reddetmesi

80-Şeriattan hasıl olan hikmet

81-Şer'i hükümlerin emir ve neyhi

82-Şer' ve kaderde mümin ve kaderiyecilerin yolu

83-Şükür - tevhid birleşmesi

84-Şükür ve hamdın gerekliliği

85-Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. ayeti

86-Tasavvufçuların görüşleri

87-Tasavvufta fenafillah

88-Tesir, cebir ve rızık kelimelerinin açıklanması

89-Tevekkülde yanılgı

90-Tevekkül ibadettir

91-Tevhid dinin başı ve sonudur

92-Ulemanın Dört Ana Sorusu:Yaratma, İbadet, Yazılma Ve Dua

93-Üç temel değerlendirme

94-Üçüncü mesele

95-Yapabilirlik konusunda tartışmalar

96-Yapabilirlik türleri

97-Yapabilirlik ve fiil

98-Yaratmadaki hikmet ve rahmet

100-Allah kullarını ibadet için yaratmıştır

101-ALLAH, KULLARININ GÜNAH İŞLEMESİNİ İRADE EDER Mİ ETMEZ Mİ?

102-Allah ve peygamberi sevmenin delili

103-Allah zulmeder mi?

104-Beni tanısınlar, bilsinler diye

105-Beslenme ve dayanma

106-Birinci mesele

107-Bir suale iki cevap

108-Bir şeyden ancak bir şey sadır olur yanılgısı

109-Bu gibi bid'atlardan nasıl kurtulunur?

110-Bu meseleye Resulullah'ın cevabı

111-Bütün hayır ve nimetler Allah'tandır

112-Cebriyecilerin Kaderiyecilerle bir olması

113-Cehmiye'nin görme, sevme ve konuşmayı inkar etmeleri

114-Cehmiye'nin görüşü, selefin cevabı

115-Cehmiye'nin iki ana bid'ati

116-Cehmiye ve Mutezile'ye göre Allah'ın sevmesi, dilemesi ve rızası

117-Cehmiye'ye göre Kur'an'ın mahluk oluşu

118-Cumhura göre madum bir (şey) değildir

119-Cumhurun görüşü

120-Dostluk, sevgi ve onları inkar edenler

121-Dördüncü mesele

122-Duanın en faziletlisi

123-ECEL MESELESİ

124-Ehl-İ Sünnet Ve Kaderiyecilere Göre Kader

125-El-Muntakim (intikam alan) ismi

126-Emir iradeyi gerektirir mi, gerektirmez mi?

127-Emir, şer' ve kader kavramlarının açıklanması

128-Emredilenler içinde şeriatın reddetmediği bir emir söz konusuysa

129-Emrolunan şey üzerine ibadet

130-Fakirlerin daha çok cennete girmesi

131-Felsefecilerin kaderle ilgili görüşü

132-Felsefeci ve müneccimlerin açıkladıkları bazı sebepler

133-Fiil ile yapılmış, yaratma ile yaratılmış arasında fark yoktur

134-Fiillerde benzeşme, sıfatlarda ayrışma

135-Geçişsiz ve geçişli fiil ve üç ayrı görüş

136-Geçmişte İstisna

137-Geçmiş ve gelecekte Allah'ın meşiyeti

138-GÜÇ VE KUDRETTEN ANCAK O'NA TEBERRİ EDERİM SÖZÜ

139-Güç yetiremeyeni teklif etme

140-Güç yetirilmeyenin emredilmesi

141-Günahlar musibetin sebebidir

142-Güzel ve kötülük akılla mı, şer’an mı bilinir?

143-Hac için azık

144-HAK İÇİN HAK ARACILIĞIYLA HAKKIN TAKDİRİYLE MÜCADELE

145-Hallac'ın öldürülmesi

146-HARAM YOLLA KAZANMA

147-Hareketlerin izahı

148-Hayır Allah'tan, Şer Şeytandandır

149-HAYIR ŞER, TEKVİNÎ KADER, ŞER’Î EMİR

150-Hayır ve şer de birer nimettirler

151-Hayra ulaşmada sebepler en büyük duadır

152-Herkese yaratılışının gayesi olan davranışların kolaylaştırılması

153-Her mahluk Allah'ın nimetlerindendir

154-Hiçbir fiilimizle ilgili olarak bizim gücümüz yoktur. diyen kimse .

155-Hulul düşüncesini reddedenler

156-Hz. Nuh ve Hz. Musa'nın bedduaları

157-İblisî Kaderiye

158-İbni Akıl'in itirazı

159-İçki içmeye ve zina yapmaya zorlanmak

160-İÇKİ VE HARAM ŞEYLER

161-İki grup insan

162-İkinci mesele

163-İlim edilgen midir, değil midir?

164-İmam Ahmed'in cevabı

165-İmanda istisna

166-İnsanlar dört kısma ayrılırlar

167-İnsanların üç fırkaya ayrılması

168-İnsanlar ibadet için yaratıldı

169-İnsanlar şeriat ve kader konusunda dört gruba ayrılırlar

170-İrade, İzin, Kitap, Hüküm, Kaza ve Haram Kılma

171-İradenin çeşitleri

172-İyilik Allah'tan, Kötülük Nefistendir

173-İyilikleri Allah'a kötülükleri kendine bağlama gerekliliği

174-KADER HAKKINDA BİR SUAL VE CEVABI

175-Kaderi kabul edenlerin ve etmeyenlerin görüşleri

176-Kaderi olumsuzlayanların mecusilere benzemesi

177-Kur'an'da iradenin anlamı

178-Kur'an'da kulların amelleri

179-Kur'an'da kulun fiili, dilemesi ve kuvveti

180-Kur'an harflerinin Allah'ın kelamı olmadığı görüşü

181-Kur'an lafızlarının mahluk olmaması

182-La ilahe illallah diyen kişi cennete girer. deyip bunu,bizim de işaret ettiğimiz hadisle destekleyen kimse

183-Mecusi Kaderiye

184-MEŞİYET MESELESİ

185-Mutezile'nin Eş’ariyle örtüşmesi

186-Mutezile'nin görüşü

187-Mutezile ve Cebriye'nin görüşü

188-Mübahçılar, Yahudi ve Hıristiyanlardan daha kötüdürler

189-Mürciyecilerle Kaderiyecilerin bir olması

190-Müslümanların Önde Gelen İmamlarının Görüşleri

191-NEFİSLERİMİZİN ALLAH'IN OLMASI SÖZÜ

192-Nisa suresi 78-79. ayetleri üzerinde yapılan tartışma

193-...O da nefsindendir. lafzının faydaları

194-PAHALILIK VE UCUZLUK

195-Peygamberlerin gönderilmesi herkes için birer nimet ve hikmettir

196-Rabbin kudreti hakkında üç görüş

197-Rızık Meselesi

198-Rızıkta sebebin gerekliliği

199-Rızık Ve Rızkın Artıp Eksilmesi

200-Saidler ve Şakiler

İbni Teymiye Davası uğruna Hayatını Hapiste geçirip,Ölümle Noktaladı.
Allah(c.c.) Rahmet Etsin.
İtikatta Üç Mezhep.

http://sites.google.com/site/teymiye/

Hiç yorum yok:

Blog Listem

 • KUR'AN,IN ANASI - Ali_İmran Suresi - Ayet 7 هُوَ الَّذٖى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ *اُمُّ الْكِتَابِ* وَ*اُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ* فَاَمَّ...
  1 yıl önce
 • ŞİRK ve KÜFÜR: Kadının Namazı - ŞİRK ve KÜFÜR: Kadının Namazı: أَلنِّسَاءِيَّاتْ KADININ NAMAZI EVİNDE OLMALIDIR -2 صلاة المرأة في بيتها -25 الحديث الخامس والعشرون : عَنْ أُمِّ حُمَيهدٍ ا...
  4 yıl önce
 • İSLÂM’DA LAİKLİK YOKTUR - İSLÂM’DA LAİKLİK YOKTUR .إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ Allah katında tek Din İslâmdır. Laiklik; geniş ve basit tanımı ile, dinin siyasal ha...
  5 yıl önce
 • İSLÂM’DA LAİKLİK YOKTUR - İSLÂM’DA LAİKLİK YOKTUR .إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ Allah katında tek Din İslâmdır. Laiklik; geniş ve basit tanımı ile, dinin siyasal ...
  5 yıl önce
 • REÇETE-şiir - Ey yüksek sosyeteye mensup modacı hanım, Eğlence zümresinin başının tacı hanım, Bu metod ki, sizlerin müsbet ilâcı hanım: Dışının görünüşü içinin aynasıdı...
  5 yıl önce
 • SAAT KODLARI - http://sitene-kod-ekle.tr.gg/saat-kodlar&%23305;-flashl&%23305;--k1-.oe.rnekli-k2-.htm
  8 yıl önce
 • Manyaklara Güzel Cevap - Örtünmek İslamın Emridir. Helal olsun bu müslüman kardeşimize.İslamı hakkıyla savunuyor. CHP'den,İSLAM DİNİNE HÜCUM CHP Deşifre Olmuştur Bunlar,Türbanlıyı m...
  8 yıl önce
 • HIRİSTİYANLAR PİSLİKTİR SEVİLMEZ - وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ *(BAKAR...
  8 yıl önce
 • Hıristiyanlar Sevilmez - وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ *(BAKAR...
  8 yıl önce
 • Hak Din İslamdır - بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (ÂLİ IMRÂN suresi 19. ayet) إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُو...
  9 yıl önce
 • İki Yüzlülük - 259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Bu bölümdeki bir ayet ve iki hadis-i şeriften insanların iki yüzlülüklerini herkesten gizleyebileceklerini, fakat Allah’tan...
  9 yıl önce
 • İki Yüzlülük - İki Yüzlülüğün Kötülenmesi 259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Bu bölümdeki bir ayet ve iki hadis-i şeriften insanların iki yüzlülüklerini herkesten gizleyebile...
  9 yıl önce
 • HUDÛD (İSLAM CEZA HUKUKU) - 15: HUDÛD (İSLAM CEZA HUKUKU) *BÖLÜM: 1* *Ø** KENDILERINDEN KALEM KALDIRILAN, CEZA VERILMEYEN KIMSELER VAR MIDIR?* *1423-* Ali (r.a.)’den rivâyete göre,...
  9 yıl önce
 • SAPIKLIĞA DÜŞEN KAVİMLERİN GÖRÜŞLERİ - Şimdi bizim sapık kavimlerin rububiyetle ilgili görüşlerini incelememiz Kur’an-ı Kerim’in onları hangi noktalardan ve niçin reddetme yoluna gittiğini ve b...
  10 yıl önce
 • Demokratik çalışma ve amel ilişkisi - *Demokratik Çalışma ve Amel ilişkisi :* İslam adına , müslüman olarak belli bir partinin çalışmalarına katılan kimselerin yaptıkları bu iş, sıhhat şartl...
  10 yıl önce
 • İBNİ TEYMİYYE-8.CİLT - بســـم الله الرحمن الرحيم "(İyi bilinmelidir ki) Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülecek de değildirler. Onlar, iman edip (gerektiği gi...
  10 yıl önce
 • Çay Sohbeti - *İBN-İ TEYMİYYE** ve İBN-İ TEYMİYYE-7.Cilt ve İBNİ TEYMİYYE-8.CİLT* *İslâm Güneşi,Mekke'den Doğar.Dünyayı Aydınlatır.* *İslâm Bahçesinde,Dinî Yazı,Resim ve...
  10 yıl önce
 • Lanetlikler - الحديث الرابعوالثمانون عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال لَعَنَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلّم مُخَنَّثِي الرِّجالِ الذينَ يتَبَّهونَ بالنِّساءِوالمُتَ...
  10 yıl önce